SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CPTM TRƯỜNG LỘC PHÁT

Cơ cấu nhân sự được bố trí tuyển chọn là nguồn nhân sự chất lượng cao bao gồm các cử nhân Đại học và trên Đại học, dày dạn kinh nghiệm làm việc, trách nhiệm cao, ý thức tốt.